Doradztwo techniczne, sprzedaż oraz serwis

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Firma SOLVTECH Mariusz Kotowski, jako administrator danych osobowych, przetwarza uzyskane dane osobowe zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 2. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych). Celem zapewnienia ochrony danych osobowych osób fizycznych podajemy naszym klientom następujące informacje:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma SOLVTECH Mariusz Kotowski z siedzibą w Katowicach, 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1, tel. 32 763 73 00, e-mail: solvtech@solvtech.pl, posługującej się numerem NIP 6272215752 i numerem REGON 242931136.
 4. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: solvtech@solvtech.pl, pisemnie na adres: 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1, lub telefonicznie na numer: 32 763 73 00.
 5. Administrator zapewnia integralność i poufności danych, w tym celu wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie niezbędnym związanym z wykonywaniem zadań przez te osoby.
 6. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione.
 7. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe.
 8. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 9. Dane osobowe zawarte w korespondencji kierowanej do Administratora, są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych.
 10. Podstawą prawną przetwarzania jest na podstawie art.6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz art.6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne dla do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej UE/2016/679 z dnia 27.04.2016 – rozporządzenie ogólne.
 11. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
 12. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
 13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, na który została wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie informacji związanych z treścią zapytania oraz w celach marketingowych.
 15. Kategorią przetwarzania danych osobowych są dane zwykłe.
 16. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom, jedynie mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwowych.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 18. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 19. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:
 20. Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych – po uzyskaniu zgłoszenia – przekazujemy informacje o przetwarzaniu takich danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania.
 21. Prawo do sprostowania danych – na żądanie osoby usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, ewentualnie uzupełniamy je w przypadku, kiedy są niekompletne.
 22. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia zaprzestajemy dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.
 23. Prawo uzyskania kopii danych – przekazujemy kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej takie żądanie.
 24. Prawo usunięcia danych (tzw. „Prawo do bycia zapomnianym”) – na żądanie upoważnionej osoby usuwamy dane.
 25. Prawo do przenoszenia danych osobowych – wydajemy dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub (w związku z wyrażoną zgodą) w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer.
 26. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.
 27. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.
 28. Prawo do skargi – osoba, której dane dotyczą w sytuacji uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 29. Prawo do cofnięcia zgody – osoba, której dane są przetwarzane może w każdej chwili ją cofnąć.
 30. Prawo do bycia zapomnianym – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.

 

Informacje dot. działań SOLVTECH w związku z koronawirusem
X